1. Obecné podmínky realizace internetového kurzu

Organizátorem internetového kurzu Hravě žij zdravě 2020 (dále také jen "internetový kurz") je Potravinářská komora České republiky, IČ: 63110652, (dále jen "organizátor").
Internetový kurz v nesoutěžní části probíhá na stránkách www.soutez.hravezijzdrave.cz (dále jen "internetové stránky") po celý rok. Internetový kurz Hravě žij zdravě 2020 v jeho soutěžní části bude zahájen 7. 9. 2020 a ukončen 30. 4. 2021. Od 7. 9. 2020 soutěžní části kurzu předchází povinná registrace pedagogů a tříd.

Internetový kurz je určen primárně žákům základních škol, ale zúčastnit se ho může nesoutěžně kdokoliv.

Součástí internetového kurzu je soutěž o hodnotné ceny (dále jen „soutěž“), které se však mohou zúčastnit právě jen žáci pátých tříd základních škol v ČR.

Partnerem soutěže a odborným garantem soutěže je Hravě žij zdravě z.s., se sídlem Augustinova 2076/11, Chodov, 148 00 Praha 4.

Zpracovatelem databáze osobních údajů účastníků soutěže je Lithium a.s., Nová Kyselka 8, 362 72 Kyselka (dále jen "administrátor"). Vlastníkem této databáze je Lithium a.s.

2. Cíl internetového kurzu

Cílem internetového kurzu Hravě žij zdravě 2020 je vzdělávat žáky základních škol v oblasti zdravého životního stylu. Internetový kurz umožňuje pomocí moderních vzdělávacích postupů předávat účastníkovi teoretické i praktické poznatky z oblasti výživy, pohybové aktivity, pitného režimu i duševní hygieny. Cílem kurzu není předávat poznatky o hubnutí, tj. účastník zde nenalezne žádné návody na redukční diety, potravinové doplňky nebo jiné přípravky či přístroje určené pro podporu redukčního režimu.

3. Podmínky registrace

3.1. Nesoutěžní registrace do internetového kurzu

Všichni účastníci internetového kurzu, tj. i pro účast v nesoutěžní části, mají povinnost se zaregistrovat, a to kdykoli během kalendářního roku, na internetových stránkách www.soutez.hravezijzdrave.cz. Účastníci internetového kurzu v rámci registrace uvádějí:

 • své jméno,
 • svůj rok narození,
 • heslo (zvolí si libovolné),
 • jak je má program oslovovat (v 5. pádě).

Účastníci kurzu, kteří nesplňují podmínky soutěže Hravě žij zdravě, mají povinnost při registraci zaškrtnout pole "Nesplňuji podmínky soutěže". V opačném případě bude systém účastníky evidovat jako soutěžící. Účastníci v tomto případě vědomě porušují pravidla soutěže. Sankcí je v tomto případě vyloučení ze soutěžní části kurzu.

3.2. Soutěžní registrace do kurzu

Také účastníci soutěže (tj. pouze žáci 5. tříd základních škol v ČR) se mají povinnost registrovat, a to kdykoli od 21. 9. 2020 nejpozději do 28. 2. 2021. V tomto případě však registraci jednotlivých účastníků předchází registrace učitele a třídy. Tyto provádí učitel a to od 7. 9. 2020 do 28. 2. 2021.

3.2.1. Registrace třídy do soutěže

Třídu musí zaregistrovat učitel (třídní nebo jiný učitel, případně vychovatel školní družiny či školního klubu). Podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance dané školy. Role učitele je prostřednictvím registračního formuláře na stránkách soutěže založit třídu, do níž se následně budou moci žáci, kteří do ní fakticky patří, zapojovat. Jako třída je počítána i malotřídka, kterou navštěvují žáci pátého ročníku, a právě tito smí být účastníky soutěže.

Učitel je zodpovědný za komunikaci s organizátorem soutěže a nese také odpovědnost za správnost údajů zadaných o třídě. Jeden učitel může registrovat do soutěže více tříd dané školy.

Každá třída může být registrována jen jednou. V rámci registrace učitel uvede:

 • kraj, ve kterém se škola nachází (vybere z nabídky databáze),
 • město, ve kterém se škola nachází (vybere z nabídky databáze),
 • čtvrť, ve které se škola nachází (vybere z nabídky databáze),
 • název školy (vybere z nabídky databáze),
 • třídu (označení - 5. A apod. vybere z nabídky databáze),
 • své jméno,
 • svůj e-mail (pro zpětný kontakt, zároveň bude sloužit jako uživatelské jméno s doporučením, aby při registraci více tříd použil/a stejný e-mail),
 • své telefonní číslo (pro zpětný kontakt),
 • celkový počet žáků ve třídě,
 • heslo (zvolí si libovolné),
 • odpověď na otázku, jak se na dané škole vyučuje a propaguje zdravý životní styl u dětí.

Učitel musí navíc potvrdit, že se seznámil s pravidly soutěže, a že:

 • s účastí třídy v internetovém kurzu seznámil své nadřízené,
 • počet žáků ve třídě, který uvedl pro internetový kurz, odpovídá skutečnosti,
 • si je vědom, že v případě zjištění nesrovnalostí - zejména v počtu přihlášených dětí - bude třída ze soutěže vyloučena.

Po odeslání registračních údajů, je učiteli administrátorem do 24 hodin doručen e-mail s informací o schválení údajů o třídě a zařazení třídy do systému registrovaných škol. Pokud budou údaje nekompletní, nebo evidentně nesprávné, upozorní administrátor učitele, který bude mít možnost údaje doplnit, nebo opravit. Pokud bude třída zařazena do databáze, bude učitel také upozorněn. Od této chvíle a od určeného termínu, tj. 21. 9. 2020, se mohou do třídy začít registrovat a hlásit žáci.

Nebude-li učiteli jakýkoliv potvrzující e-mail doručen do 24 hodin od registrace, a nenajde-li tento e-mail ani ve schránce SPAM, doporučujeme obrátit se na správce poštovní schránky, který umožní přijímat e-maily z e-mailových adres Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Chyba v tomto případě není na straně organizátora ani administrátora kurzu.

3.2.2. Registrace účastníků, tj. žáků, do soutěže

Účastníkem soutěže se při registraci stává automaticky každý, dokud nezatrhne pole s označením "Nesplňuji podmínky soutěže".

Účastníci soutěže v rámci registrace uvádějí:

 • své jméno,
 • svůj rok narození,
 • heslo (zvolí si libovolné),
 • jak je má program oslovovat (v 5. pádě).

Dále vyberou z databáze školu a třídu, za kterou budou soutěžit. Součástí registrace je vyplnění vstupního dotazníku, tím žák získává body, které však nejsou přidělovány na základě odpovědí žáka. Počet získaných bodů za vyplněný dotazník je 50.

Po odeslání údajů je žádost žáka oznámena učiteli, který danou třídu založil. Schválením žáka učitelem se žák stává účastníkem soutěže za svou třídu.

Registrovaní žáci a učitelem akceptovaní žáci z každé pedagogem vytvořené třídy mohou ihned plnit soutěžní lekce. Do konečného vyhodnocení soutěžní části kurzu je zahrnuta pouze ta třída, kde se kurzu zúčastní 70 % aktivních žáků z absolutního počtu žáků ve skutečné třídě. V případě, že třída vyhraje, organizátor si vyhrazuje právo na ověření počtu žáků ve třídě.

4. Přihlašování do internetového kurzu a do soutěže

4.1. Přihlašování učitelů

Učitelé se přihlašují na internetových stránkách pomocí uvedení e-mailu a hesla zvolených při registraci.

Po přihlášení získávají přístup do internetového kurzu a jeho komponentů a také do Třídního přehledu. Pokud učitel registruje a spravuje více tříd, přihlašuje se pouze 1x a v přehledu se mu navíc objevují rozhraní pro tyto třídy.
V rámci Třídního přehledu mohou učitelé sledovat:

 • Počet a jména žáků, kteří jsou již pod třídou zaregistrováni.
 • Počet žáků ve třídě, kteří už mají hotový test, kolik žáků ještě musí testem projít, aby byla splněna soutěžní kvóta 70 % aktivních žáků z absolutního počtu žáků ve skutečné třídě.

Na konci každého týdne bude učitelům navíc odesílán upozorňovací auto-email obsahující seznam žáků, kteří jsou již pod třídou zaregistrováni s přehledným výpisem následujících údajů:

 • status jednotlivých žáků v kurzu,
 • lekci, na které žák pracuje (tj. v jaké části kurzu se žák nachází),
 • celkový počet bodů,
 • body za vyplněný vstupní dotazník,
 • body za vyplněný Deníček,
 • případně další informace, které bude chtít pořadatel anebo organizátor během soutěže učitelům sdělit.

Jako doplněk pro sledování a trénování správného životního stylu je ve Třídním přehledu možné stáhnout formuláře pro zápis a sledování jídelníčku a pohybových aktivit v daném období. Zápisy do formulářů jsou dobrovolné a nebodované.

Pedagogům jsou po přihlášení k dispozici Listy pro učitele 1-5, každá ze pěti lekcí má svůj dokument. Listy pro učitele slouží jako příprava a podklad pro práci s internetovým kurzem Hravě žij zdravě.

4.2. Přihlašování účastníků internetového kurzu a soutěže

Účastníci se přihlašují do internetového kurzu i soutěže na internetových stránkách pod přihlašovacím jménem a heslem uvedenými při registraci.

Po přihlášení získávají přístup do svého aktuálního nastavení (aktuální lekce, deníček atp.) a objeví se odpočítávadlo.

Odpočítávadlo sleduje, v jaké fázi internetového kurzu se účastník nachází (v které lekci, případně kolik dní zbývá do ukončení soutěže aj.). Účastníci ani učitelé nemohou vidět srovnání na úrovni všech tříd.

5. Správa tříd učitelem

Každý učitel, který registruje sebe a svou třídu, má možnost sledovat průběh aktivit registrovaných žáků a povinnost aktualizovat dění v reálně třídě pomocí tzv. Detailu třídy.

Do Detailu třídy učitel vstoupí po svém přihlášení na www.soutez.hravezijzdrave.cz. Přihlašuje se pomocí e-mailové adresy a hesla zvolených při registraci.

Funkce Detailu třídy nabízí:

 • schválení nového soutěžícího žáka, který navštěvuje učitelem registrovanou třídu,
 • zamítnutí žáka, který nepatří do kolektivu učitelem registrované třídy,
 • možnost zjistit zapomenuté heslo žáka pro přihlášení do soutěže,
 • rychlý přehled toho, jak si třída vede v soutěži, navíc upozorňuje, kolik žáků musí ještě splnit danou lekci, aby byla splněna pravidla soutěže (aby třída mohla pokračovat v soutěži, musí alespoň 70 % absolutního počtu žáků ve skutečné třídě úspěšně absolvovat všech 5 soutěžních lekcí. To může znamenat i to, že pokud je za třídu registrováno minimum 70 % žáků, musejí kurzy i testy úspěšně absolvovat všichni soutěžící),
 • povinnost aktualizovat údaje o třídě, především počet žáků (tzn. stane-li se, že v průběhu soutěžního období některý z žáků ukončí vzdělávání v dané třídě/škole, přestoupí jinam, a tedy není schopen za danou třídu dále soutěžit, či naopak do třídy nastoupí žák nový a zapojí se do soutěže, je učitel tuto skutečnost povinen aktualizovat bez odkladu v Detailu třídy. Pokud si učitel uvědomí, že při registraci uvedl omylem počet žáků ve třídě špatně, v Detailu třídy tento počet taktéž správně opraví),
 • vstup do Detailu žáka.

6. Ochrana osobních údajů

Administrátor i organizátor se tímto zavazují, že budou dodržovat zákonné normy, zejm. zákon na ochranu osobních údajů.

Účastí ve hře projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména výherců na internetu. Zároveň účastník tak projevuje i svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn, jako vlastník databáze osobních údajů poskytnutých účastníky v rozsahu této hry a pro účely její realizace, databázi využívat a to zejména k zasílání informací týkajících se dalších pokračování internetového kurzu resp. soutěže, zasílání novinek o soutěži a informací podobného charakteru a to po dobu dvou let od ukončení této soutěže.

Účastí ve hře každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění, o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a může kdykoliv požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze.

7. Princip internetového kurzu Hravě žij zdravě 2020

Internetový kurz Hravě žij zdravě 2020 je výukovým programem, jehož cílem je vedení dětí ke zdravému životnímu stylu.

Internetový kurz i jeho soutěžní verze pro 5. ročníky základních škol sestává ze 5 lekcí resp. edukačně motivačních a testovacích kol.

Cílem soutěže je, aby žák, resp. žáci dané třídy, získali v průběhu internetového kurzu co nejvyšší počet bodů. Body lze získávat prostřednictvím bodovaných komponentů kurzu, kterými jsou:

 • 5 lekce zdravého životního stylu
 • Deníček, který slouží pro praktické prohloubení znalostí z lekcí

7.1. Pět lekcí zdravého životního stylu

V rámci internetového kurzu musí účastník projít edukační částí kurzu, která sestává z 5 lekcí zdravého životního stylu.

Systém si pamatuje, které části kurzu jsou již probrané a které teprve čekají. Zde se kurz odstartuje při příštím přihlášení tohoto uživatele.

V rámci jednotlivých kroků získává soutěžící nápovědu.

Na konci každé lekce je pro všechny účastníky připraven test, který má prověřit znalosti získané v absolvovaném kole kurzu a soutěžícím získat cenné body. Výjimku tvoří 5. lekce, v níž je bodován každý jednotlivý úkol. Po odeslání všech odpovědí z daného testu se účastníkům objeví bodový výsledek, který je v případě soutěžících započítán do celkového skóre třídy.

Účastník nemusí kurz projít za jediný den, může se k němu libovolně vracet. Aby získal „propustku do dalšího kola - lekce“, musí mít ukončenu předchozí lekci, tzn. splnit test a mít vyplněný celý Deníček v lekci. Účastník sám rozhoduje, kdy ukončí lekci, může se úkolu věnovat libovolný počet dnů – nejméně však 7 dní. Soutěžní část kurzu je ukončena 30. 4. 2021, znamená to, že žáci musí do tohoto termínu projít celým kurzem. Nutný je předpoklad, že jedna lekce trvá nejméně 7 dnů, než se otevře lekce následující. Pokud žák nestihne dokončit soutěž v termínu, není zahrnut do vyhodnocení soutěže, ani v rámci své třídy.

Každý účastník může postoupit do další lekce pouze po úspěšném ukončení testu v 1. – 4. lekci a vyplnění Deníčku. Za úspěšný je považován výsledek na 75 %. Pokud jej účastník ani v jednom ze tří možných pokusů nedosáhne, může pokračovat v pokusech s tím, že pokud test splní, pokračuje v soutěži, ale za takto splněný test nemá žádné body.

Aby třída mohla pokračovat v soutěži, musí alespoň 70 % absolutního počtu žáků ve skutečné třídě úspěšně absolvovat všech 5 soutěžních lekcí. To může znamenat i to, že pokud je za třídu registrováno minimum 70 % žáků, musejí kurzy i testy úspěšně absolvovat všichni soutěžící. Uzavřené kurzy jsou všem účastníkům internetového kurzu volně přístupné v kteroukoli chvíli jako nebodované.

7.2. Deníček

Soutěžící musí po dobu soutěže vyplňovat v lekcích nejen úkoly a test, ale též Deníček, který se zaměřuje na trénink vyváženosti mezi příjmem a výdejem energie. Deníček je povinný a bez jeho vyplnění soutěžící nepostoupí do další lekce.

Během kurzu je připraveno 12 náhodně vygenerovaných dnů rozdělených na lenošivý den, normální den a náročný den. Devět dnů je založeno na principu výběru správné skladby resp. energetické hodnoty jídel z nabídky na základě vygenerovaných aktivit v daném dni. Tři dny jsou postaveny na obráceném principu, tzn. řešitel kurzu musí z nabídky vybrat aktivity, kterými vydá energii odpovídající energetické hodnotě dané potraviny resp. jídla.

Záznamy do programu Deníček jsou bodově hodnoceny na základě správného výběru jídel nebo aktivit dle předepsané náročnosti dne.

Deníček je možné vyplňovat současně s jednotlivými úkoly v dané lekci. Řešitel tak může kdykoliv práci na úkolech v lekci přerušit a pracovat na Deníčku.

7.3. Další aktivity v rámci internetového kurzu (nesoutěžní)

Účastníci internetového kurzu se mohou věnovat také dalšímu edukačnímu obsahu. Jedná se o:

 • Rady pro životní situace - sekce Pro zvídavé
 • Zdravé recepty a TOP 10 sportovních aktivit, sekce Ke stažení
 • Kapitola Pro rodiče
 • Kapitola Ekologie
 • Poradna zdravého životního stylu – je možné se kdykoliv s dotazy obrátit e-mailem na členy sdružení STOB

7.4. Uzavření soutěže

Internetový kurz poběží na internetových stránkách do 31. 8. 2021.

Soutěž bude ukončena k 30. 4. 2021, kdy bude provedeno uzavření bodových účtů všech tříd, a podle výsledků budou určeni vítězové.

Všichni registrovaní učitelé si můžou vytisknout přednastavený certifikát o účasti třídy v internetovém kurzu Hravě žij zdravě 2020. Přednastavený certifikát o účasti žáka v kurzu je taktéž možno si vytisknout, ale jen u žáků, kteří soutěž kompletně dokončili.

7.5. Výhry, výherci a způsob předání

Za každý kraj bude vybrána jedna třída s nejvyšším bodovým průměrem na žáka, která vyhraje věcné ceny od Potravinářské komory ČR a společnosti Hamé.

Výherní třídy budou vyhlášeny nejpozději do 15. 6. 2021 a o výhře budou učitelé upozorněni prostřednictvím e-mailu. Výsledky budou rovněž umístěny na internetových stránkách. Ceny budou předány buď formou slavnostního vyhlášení, nebo budou rozeslány nejpozději do 30. 6. 2021. Předání cen je komunikováno s každou třídou individuálně, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Ceny jsou neměnitelné a není možné je vymáhat právní cestou. Výherní listina pro všechny ceny bude k dispozici u organizátora soutěže a na internetových stránkách www.soutez.hravezijzdrave.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit soutěžní pravidla, případně soutěž bez náhrady zrušit.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké (viz ustanovení § 116 občanského zákoníku v platném znění). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nevydá. Výhra se nepředá ani v případě, že organizátor zjistí či bude mít podezření, že výhra byla získána podvodným jednáním či v rozporu s těmito pravidly.